ภาพกิจกรรม
การเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพ (นิสิต/นักศึกษา)
วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๕
เข้าเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพ (นิสิต/นักศึกษา)
เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน รวมถึงการเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,09:56   อ่าน 324 ครั้ง